RSS

Kata Terbitan Berapitan


Apitan wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan

1.Apitan kata nama

Pe…..an
Pelaksanaan,perasaan
Penge….an
Pengesahan,pengedaran
Ke….an
Kelaianan,kelebihan

2.Apitan kata kerja

Me….kan
Memainkan,melukakan
Mem….kan
Membaharukan,membaikkan
Ber….kan
Beralaskan,berlaukkan
Diper….i
Diperdengarkan,diperbahaskan
Ke….an
Kehujanan,kehausan,kepanasan
di…..kan
Didekati,dimulai,diadili
Memper….i
Memperingati3.Apitan kata adjektif

Ke….an
Keingginan,kesahihan,kefasihan,kesayuan


0 comments:

Post a Comment